The Australia Series: on the map

To portfolio
Back to portfolio icon


Maps in this section:

  • The Australia series - on the Google map

  • The Murray Darling Basin

  • The Deserts of Australia


The Australia series - works by theme location


The Murray Darling Basin


 
Murray Darling basin - in proportion

Murray Darling basin map

 
Towns of the Murray-Darling Basin

Murray Darling basin in context
Source: whyfiles .org
The towns of the basin
Source: www.murrayriver.com.au

 The towns of the basin
Source: www.discoveringthedarling.com.au

The Deserts of Australia

 
The great Australian deserts

Simple map of the Deserts of Australia
Source: enviro-map.com

Deserts of Australia
Deserts of Australia
Source: Wikipedia